Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2022

Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2022, điều kỳ vọng để hình thành nên một dự án xúng tầm tại thành phố Dĩ An. Hứa hẹn trong năm 2022 này dự án sẽ đưa vào sử dụng, người dân có thể xây nhà trên chính lô đất của mình.

Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngày mùng 5 tháng 04 năm 2022 UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 830/QD-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2002 của thành phố Dĩ An. Trong đó Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất nằm đầu danh sách các dự án được phê duyệt trong năm.

UBND tỉnh căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ luật đất đai ngày 29/11/2013; Dự an Đông Bình Dương mới nhất

Căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/52014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

Căn cứ nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ nghị định số 148/2000/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của bộ tài nguyên môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Các vướng mắc của dự án Đông Bình Dương trong buổi làm việc đoàn Quốc Hội

Căn cứ nghị định số 53/NQ-HDND ngày 10/12/2021 của hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm  2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Căn cứ quyết định số 06/QĐ-UBND ngày mùng 5/1/2012 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Dĩ An;

Theo đề nghị của giám đốc sở Tài Nguyên và Môi Trường tại tờ trình số 57/TTr-STNMT ngày 10/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Dĩ An với các nội dung chủ yếu như sau:

Diện tích phân bổ các loại đất trong năm 2022 (đính kèm phụ lục 1)

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022.

Diện tích thu hồi đất năm 2022 (đính kèm phụ lục 2)

Danh mục công trình thu hồi đất năm 2022 (đính kèm phụ lục 2a)

Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Dĩ An tỷ lệ 1/10000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Dĩ An.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022.

Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất

– Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đính kèm phụ lục 3) Dự an Đông Bình Dương được xây dựng chưa?

– Danh mục công trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2022 (đính kèm phụ lục 3 a).

– Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Dĩ An tỷ lệ 1/10000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Dĩ An.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của quyết định này, UBND thành phố Dĩ An có trách nhiệm:

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thực hiện thu hồi đất giao đất cho thuê đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Dự án Đông Bình Dương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2022

Chánh văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở: tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, tài chính, xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ thông tin và truyền thông, văn hóa thể thao và du lịch; chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh; chủ tịch UBND thành phố Dĩ An, thủ trưởng các ban ngành, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa quyết định này lên cổn thông tin điện tử của tỉnh. Bán đất dự An Đông Bình Dương

Hotline: 0946 239 289  Hoặc Chat ZALO